دقت کردین وقتی دسشوی داریم هر قدم ک برمی داریم فشار وارده بیشتر میشه؟؟؟

من خودم چن بار بین راه بارم رو زمین گذاشتم خخخخخخخخخنیشخند