روی صحبتم بااون دسته از عزیزانی ست که موقع تخته نرد بازی کردن,چایی میخورن!!!

 

آقا.....خانوم.....موقع تخته نرد بازی چایی نخور ....

 

 

همین بنده دیشب به جای قند,تاس رو خوردم!

تا خوده صب جفت شیش میاوردمااااااا